Efter genomförd riskinventering får du en en rapport med observerade brister samt förslag på åtgärder.

Det kan även innefatta en övergripande bedömning av ditt företags lagefterlevnad inom arbetsmiljö, miljö inklusive kemikaliehantering

Lagstiftning/AFS:ar

  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
  • AFS 2005:16 Buller
  • AFS 2005:15 Vibrationer
  • AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
  • AFS 2006:5 Användning av truckar
  • AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar
Arbetsmiljöinvetering

Gör en intresseanmälan